DUMNEZEIREA ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ. CARTEA EXODULUI

Recapitulare: întrebarea referitoare la textul din Matei 18:20 și cartea Genezei

EXODUL 1:17-21. 2:23.

                Cartea Exodului Îl descoperă pe DUMNEZEU care luptă pentru poporul Său, care Își izbăvește poporul și îi dă LEGEA.

La început, poporul este înrobit de egipteni. DUMNEZEU face bine moașelor, le face case; de ce? Deoarece se temuseră de EL. Astfel, nu se spune cum este DUMNEZEU, ci ceea ce a făcut EL; este descris în relație cu oameni temători de EL. Strigătele copiilor lui Israel din pricina robiei au ajuns până la DUMNEZEU: El „a auzit”, „Și-a adus aminte”, „a privit spre ei și a luat cunoștință de ei”.

3:2-18. 4:1-24.

                Îngerul DOMNULUI i S-a arătat; apoi este numit DOMNUL și DUMNEZEU. Cum i s-a descoperit? Într-o flacără de foc: Moise este curios să vadă ce este. I se spune: „Scoate-ți încălțămintea! Pământul este sfințit de Mine”. Și acum o teofanie (apariție sau manifestare a lui DUMNEZEU) care arată nu cum este în Sine, ci ce face: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Am văzut… și am auzit… căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc… Acum, vino, Eu te voi trimite. Eu voi fi negreșit cu tine…”. Copiii lui Israel întreabă: „Care este Numele Lui?”, adică: „Cine este DUMNEZEU?” În versetul 14, DUMNEZEU face o teofanie cu adevărat ontologică (ontologia = studiul ființei în sine, care se ocupă de esență, de cauza primordială a ființei)! „Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt… Cel ce Se numește „Eu sunt” (3:14) și explică: „Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veșnicie” (3:15) „Domnul Dumnezeul evreilor” (3:18).

Moise: „Iată că n-au să mă creadă” (4:1). Ce argumente îi dă DOMNUL? Filosofico-teologice? Nu, ci îl pune să facă ceva: toiagul-șarpe, mâna-lepră, apa-sânge. În versetul 11, Domnul se numește CREATOR: „Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul? Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus.” (4:11-12). La refuzul lui Moise, DOMNUL Se mânie! Lui faraon, „Eu îi voi împietri inima”. În versetul 24, „DOMNUL a vrut să-I omoare” pe Moise, dar l-a cruțat!

6:2-8. 7:5. 11:4. 12:12. 13:21. 14:19. 15:2-26. 18:11. 19:4. 20:2-5. 22:27. 23:22. 24:10. 25:8. 31:3. 33:11-23. 34:5-7.

                Domnul spune despre Sine: „Eu sunt Domnul. Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca „Domnul.” (6:2-3). N-a fost cunoscut? Nu apare cu numele „DOMNUL” în cartea Genezei? Sau vrea să spună că a fost cunoscut altfel de ei? Da, L-au cunoscut ca „Dumnezeul cel Atotputernic” care i-a purtat în călătoriile lor, dar nu ca „DOMNUL” care îi izbăvește din robie și Își împlinește legământul în sfârșit (v.4-8)! Și egiptenii vor cunoaște pe DOMNUL. Cum? „când Îmi voi întinde mâna”. „Pe la miezul nopții, voi trece prin Egipt” și „voi lovi pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, Eu, Domnul.”

După exodul din Egipt, DOMNUL este văzut mergând înaintea lui Israel ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze” (13:21). El este Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel (14:19). DOMNUL este descris în termeni militari: „Domnul Se va lupta pentru voi” (14:14), Domnul este un războinic viteaz: numele Lui este Domnul” (15:2-3). În versetul 26 spune despre Sine: „Eu sunt Domnul care te vindecă.” În capit. 18, Ietro recunoaște că „Domnul este mai mare decât toți dumnezeii.” (18:11). În capit. 19, DOMNUL îi cheamă să recunoască felul cum i-a purtat „pe aripi de vultur”.

Decalogul. Prima și a doua poruncă arată cine este DOMNUL: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei… Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, (20:2-5). „Eu sunt milostiv.” (22:27).

În capit. 23, DOMNUL promite să trimită un ÎNGER înaintea lui Israel. „Numele Meu este în El”. „Eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi”.

În capit. 24, cei 4 (Moise şi Aaron, Nadab şi Abihu) și cei 70 de bătrâni Îl văd pe DUMNEZEUL lui Israel. Ce văd ei? Moise nu Îl descrie! Ci numai ceea ce era sub picioarele Lui. Domnul le spune: „Eu voi locui în mijlocul lor” (25:8).

În 31:3, DOMNUL spune despre Bețaleel că l-a umplut cu DUHUL LUI DUMNEZEU, duh de înțelepciune în construcții, croitorie și tâmplărie. Dumnezeu scrie! El are o carte cu numele oamenilor!

Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. (33:11). Moise îi cere să îi arate pe CINE va trimite cu el. (33:12). Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” (33:18)

Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur și am milă de cine vreau să am milă!” Domnul a zis: „Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!” (33:19-20)

Când voi trece, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna. Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit Numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!” (34:5-7).

În cartea Exodului, descoperirea de Sine a lui Dumnezeu este complexă: El Se descoperă cum este în Sine, dar mai ales prin fapte mărețe. Despre Sine, El spune că există prin Sine, că Numele Său este DOMNUL, Se descoperă ca Înger al Domnului și este îndurător și răbdător. Dar mai ales face fapte supranaturale atunci când lovește Egiptul și eliberează poporul Israel, îi poartă de grijă de hrană și îl ocrotește.

Both comments and pings are currently closed.